విషయ సూచిక

స్టాండ్ అప్ pouches చాలా ఆహార, పానీయాలు, మరియు ఆహారేతర అంశాలను నిల్వ చేయడానికి వాడతారు వీటిలో మూసి ఉంచే చిన్న సంచులలో ఉపయోగించడానికి అత్యంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. వారు పూర్తిగా నిండి ఉన్నాయి ఉన్నపళంగా స్థానంలో నిలిచి ఎందుకంటే వారు కాబట్టి పెట్టబడింది.

ఈ ఇతర ప్యాకెట్లను పోలిస్తే ప్రజలు సంచులలో దీర్ఘకాలం తాజా కప్పబడుతుంది అంశం ఉంచుతుంది స్టాండ్ అప్. అంతేకాకుండా, ఈ నుంచుని మూసి ఉంచే చిన్న సంచులలో తగినంత ఉపరితల చేయబడటానికి పలు చూపరుల ఆకర్షించడానికి ఇది అత్యంత అసమానమయిన మరియు సంపన్నమైన విధంగా లోగోలు లేదా బ్రాండ్ యొక్క పేరు వ్రాయండి ఉపయోగించవచ్చు.

ఏం తయారు మూసి ఉంచే చిన్న సంచులలో స్టాండ్ అప్ ఉంది?

pouches స్టాండ్ అప్ ఉపయోగించడానికి అత్యంత అనుకూలమైన నిర్దిష్ట థెర్మోప్లాస్టిక్లు మరియు అల్యూమినియం రేకు యొక్క బ్లెండింగ్ నుండి తయారు చేస్తారు. థెర్మోప్లాస్టిక్లు వివిధ ఆకారాలు లోకి తయారు చేసే ఆ ప్లాస్టిక్లచే. సాధారణంగా, స్టాండ్ అప్ pouches బహుళ లేయర్డ్ pouches ఉన్నాయి.

Each one of these layers has its own significance and they are certainly the star of the show. The outer layer gives the durability whereas the inner layer keeps the food or any other item moisturized and vaporized.

The first step in the production of these stand-up pouches is to pass through the set of plows which are used to draw a W-shaped reinforcement at the bottom of the pouches.

This W-shaped reinforcement enables the pouch to remain in the stand-up position. Afterward, the zippers are attached on the inner side of the pouches which are then sealed using another sealing machine.

The whole pouch is then sealed from the sideways.

The Advantage of Stand Up Pouches

There are a number of features because of which these stand-up pouches should be stacked on your countertops. These convenient packets may be more beneficial than you can imagine.

Protection

These stand up pouches are tightly sealed and doesn’t allow any air or dust particles to enter and corrode the inner contents. Moreover, the finishing of these stand-up pouches is done in such a way to make these convenient packets durable and long-lasting.pouches నిలబడు

The most important benefit of making these stand up pouches durable is that they can’t be crushed or damaged as compared to other glass-made or cardboard materials.

Eco-friendly

This is the most beneficial trait of these stand-up pouches. Stand up pouches take up considerably less in the landfill as compared to other materials.

According to a survey, these stand up pouches takes 9x less space in the landfill, as well as a warehouse which, in turns, benefit the whole ecosystem. Thus, stand up pouches can be referred to as the eco-friendly production.

Low manufacturing cost

Stand up pouches are being manufactured at a very low cost as compared to other boxes.

READ  12 Popular Stand Up Pouch Types: Which One Should You Use?

It has been estimated that the manufacturing cost of these stand-up pouches is only a couple of cents which makes it very beneficial for packaging goods.

Therefore, stand up pouches saves a lot of your hard-earned cash and gives out a maximum output.

Storage of a variety of things

The most important and significant point to note about these stand-up pouches is that they can be used to store a variety of food items including the delicate ones such as chocolate, pet food, etc.

The durable and long-lasting finishing of the stand-up pouches keeps your product safe and sound.

Moreover, these stand up pouches comes in a variety of types which are feasible to be taken along on longer distances without challenging the quality of the product.

Attractive

రిటైల్ వ్యాపారంలో గుర్తు కీ పాయింట్ అది కొనుగోలుదారులు అనేక ఆకర్షిస్తుంది మరియు బ్రాండ్ విలువను పెంచుతుంది కాబట్టి ఉత్పత్తి ప్యాకేజింగ్ ఉన్నత తరగతి చేయడమే.

వారి స్థానం ఖచ్చితంగా ఆకర్షించే మరియు వారు ఊహించిన దాని కంటే చూపరుల మరింత దృష్టిని ఆకర్షించడం వంటి ఈ ఈ నుంచుని మూసి ఉంచే చిన్న సంచులలో ద్వారా సాధ్యం తయారు చేయవచ్చు.

మీ ప్యాకేజింగ్ కుడి విధంగా అమలు చేస్తే, భూమిపై ఏ శక్తి రిటైల్ వ్యాపారంలో నేటి ప్రపంచంలో మీ భాగం మార్కింగ్ నుండి మీరు మానివేయవచ్చు.

మూసి ఉంచే చిన్న సంచులలో అప్ స్టాండ్ యొక్క ప్రతికూలతలు

ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు వెళతాయని. ప్రతి ఉపయోగకరంగా విషయం విస్మరించలేము కొన్ని లోపాలు కూడా ఉన్నాయి. అదే విధంగా, pouches నిలబడు కూడా కొన్ని పరిమితులున్నాయి.pouches నిలబడు

కాంతి తో స్పందన

ఉన్నపళంగా pouches వెలుగులోకి ఏదో సున్నితంగా ఇది ఒక ఆహార పదార్ధాన్ని కలిగి ఉంటే, అది కాంతి తో కలుషితమైన కాంటాక్ట్స్ ఇది ఉంటే పొందుతుంది.

The ingredients by which the food is made may react with light and will pollute the whole item altogether. This could happen if you use clear stand-up pouches.

However, if you use metalized stand up pouches, which are impervious, it will prove costly.

Can’t be used in a microwave

If you got your hands on the metalized stand up pouches, there is bad news for you. The metalized stand up pouches are made from plastic and aluminum.

Now, if aluminum is heated under high temperature, it may react with the contents inside your packaging which, in turn, contaminates the food. Thus, it is strictly forbidden to use these stand up pouches in a microwave.

Marketing chances lessen up

This is the most important drawback which can’t be neglected. If you are using clear or see-through stand-up pouches, there isn’t any space available to imprint the benefits or your brand’s rate onto these stand-up pouches.

This ultimately diminishes your marketing chances which prove to be a curse for your business.

However, this certain drawback can be toned down by using a stand-up pouch which is made from other materials. Later in this article, we are going to unleash some types of stand up pouches from where you can choose the best fit.

Usage of Stand Up Pouches

The advantages of the stand-up pouches certainly overpower the limitations. There are several very beneficial uses of stand up pouches because of which they are in a high demand ever since their production.

Snack packaging

Stand up pouches are used for snack packaging which is extremely light-weight. Their packaging should exhibit three major things namely; easy to carry, light-weight, affordable.

READ  కాఫీ బ్యాగులు డిజైన్ ట్రెండ్స్: ఒక అందమైన బ్యాగ్ చేయడానికి ఎలా?

The snack packaging stands up pouches exhibit all these three major qualities and hence, are the best option for snack packaging. Moreover, the finishing of the stand-up pouches is durable which safeguards the snacks.మెటలైజ్డ్ నిలబడు pouches

Healthy food packaging

You can take advantage of these stand-up pouches by storing healthy food items in it. These convenient little packets can be used to store whey protein and other vigorous goods.

Multiple layers of the stand-up pouches help to preserve the nutritional and alimentary values of healthy food.

Baby food packaging

All of the stand-up pouches contain reclose-able openings or jets which can prove a major benefit for baby food packaging.

These easy to carry and light-weight stand up pouches can be used to store baby food if you’re traveling. Moreover, it is easy to feed the baby through these perforations. Thus, stand up pouches come in handy.

Liquid packaging

Stand up pouches have been significantly approved by FDA (Food and Drug Administration) in having no side effects. All of these stand-up pouches can be used to store solid, as well as liquid contents.

Whether it’s tea, coffee or a juice, the aroma and the nutritional value of all the liquids remain satisfied. Moreover, these stand up pouches are environmental-friendly as compared to the plastic bottles.

Hence, they get more importance over plastic bottles or plastic packaging. Furthermore, the multiple layers of the stand-up pouches keep the product safe from dust, clamminess, and corrosion during their transportation over longer distances.

Non-food items packaging

Not only food items but these stand-up pouches can also be used to store non-food goods flawlessly.

Many non-food items can be stored in these convenient packets such as engine oil, bowling pins, powders, garden materials and much more.

It’s up to you how you can harness the maximum benefits. As these pouches are easy to use, these can be used for a variety of purposes.

Types of Stand Up Pouches

As mentioned earlier, there are several types of stand up pouches, each one of them exhibiting its own characteristic features. The top five types of stand up pouches are:

Standard Stand Up Pouches

Standard stand up pouches stands straight when they are fully filled because of the efficient reinforcement. Standard stand up pouches takes up 75% less material to manufacture as compared to other bags and boxes.

Moreover, these standard stands up pouches can be fully folded once they are emptied. They are available in several sizes and are coated with food-grade, thus, keeping the food items safe and sound.pouches నిలబడు

Metallized Stand Up Pouches

Metallized stand up pouches are coated with another layer of aluminum foil. This aluminum foil protects from dust, humidity, and UV light. Thus, keeping the food contents safe from contamination.

These metalized stands up pouches keep the food fresh for a longer time. However, these metalized stand up pouches may be costly.

Rice Paper Stand Up Pouches

These stand up pouches are made from a rice paper material which adds to the beauty of the stand-up pouches. It gives a unique and opulent look to the overall stand up pouch.

The most significant thing about this rice paper stands up pouch is that they contain a window on one side of the pouch. This enables the onlookers to have a clear view of what they are purchasing.

These rice paper stand up pouches are, nevertheless, the best choice.

READ  Types of Plastic Food Packaging & Safety

Window Stand Up Pouches

As the name indicates, these stand up pouches contain an oval window which gives out a little sneak peek of the contents inside.

These convenient pouches are rich with easy to use, light-weight, and stand up capabilities.

These windows stand up pouches offers a limpid view to the onlookers and thus, establishing a relationship of trust between the seller and the buyer.

Clear Stand Up Pouches

Clear stand up pouches creates an atmosphere of complete transparency to the onlookers. These clear stand-up pouches are laminated by a layer of saran which keeps the inside contents fresh for a longer time.

The food items or snacks not only look fresh but they also taste fresh and appealing. This saran lamination keeps the oxygen and humidity away and keeps the food items greener.

How to Design Stand Up Pouches?

Designing is very important when it comes to packaging. Therefore, you must choose your design wisely and vigilantly. Let us give you three key points about how you can design your stand up pouch professionally.

Choose the right stand up pouch

This is the most essential point to remember when it comes to designing. If your item is a snack or any other food item, you can choose the window or clear stand up pouch to create an aura of transparency to the onlookers.

Furthermore, if you’re in the liquid packaging department you can go for metalized stand up pouches as they are lined by the aluminum foil which keeps the inside items safe and sound even during their transportation over longer distances.

Choose the right layout

Once you’ve clarified the type of stand up pouch you want, the next thing is to choose the right layout for your product packaging.pouches నిలబడు

If the benefits of your product are perfectly exhibited on your stand up pouch, it will certainly enhance the brand’s sale.

After looking at the contents inside, people usually check the benefits which they exhibit. If your layout is out-class and it impeccably exhibits all the essential benefits, it’s a win-win situation for your brand.

Moreover, artwork and designing should be chosen wisely to make your overall packaging look aesthetically appealing.

Choose the right feature

Depending upon the type of food item or beverages, you can select the right feature such as spouts, perforations, holes, handles, zip locks, and other reclose-able openings.

This point is the most important one to remember because this point selects the height of convenience for its user. People usually opt for zip locks which are built on the inside of the stand-up pouches as they are the easier ones to use.

సమాధానం ఇవ్వూ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ఈ సైట్ స్పామ్ తగ్గించడానికి Akismet ఉపయోగిస్తుంది. మీ వ్యాఖ్యను డేటా ప్రాసెస్ తెలుసుకోండి.

Chat with us
Chat with us
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
Connecting...
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
:
:
:
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad